"Mert jó az Úr,

örökké tart szeretete, és hűsége

nemzedékről nemzedékre." 

Zsoltárok 100,5
fokep

 

Lelkész:

Vekerdi János

Telefon:
20/969-1958

 

Cím:
  4461 Nyírtelek
Tokaji út 38.

 

 e-mail:
nyirtelek@reformatus.hu

 

Gondnok:
Szűcs Dénes

Telefon:
30/730-0618

 

Bankszámlaszám:
10404405-00011982-00000001

Keresztelés

 

1. Mi a keresztség lényege?


•        A keresztség alapja az Örökkévaló Isten irántunk való szeretete. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3, 16)
•        A keresztség egyszerűen fogalmazva: Szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget. Ebben Krisztus Urunk parancsa válik valóra, hiszen mennybemenetele előtt ezt mondta a tanítványoknak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28: 18-20)
•        Hirdeti Krisztus ránk is érvényes áldozatát és kegyelmét: "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16)
•        Jézus Krisztus közösségébe von; (Róm 6) Ez a közösség a Jézus Krisztussal való új életben járás közössége. Leszámolok régi életemmel, és Vele újat kezdek. "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem;- (Galata 2, 20) A keresztvíz alá kerülésünk ezt ábrázolja ki.
•        Betagol az Egyházba; "Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.- (Galata 3,27-28)
•        Elkötelez a Szentháromság Isten mellett; Mostantól kezdve Isten népének tagjaként, Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. Egész életem új tartalmat nyert: "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5, 17)

2. Miért keresztelünk?

A mi Urunk Jézus parancsolata szerint keresztelünk, aki ezt mondta tanítványainak: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! " ( Máté 28, 18-20)
•        Az egyház egyik sákramentuma (= szentsége) a keresztség.
•        A sákramentum hűségesküt jelentett eredetileg.
•        Egy cselekményt három dolog tesz sákramentummá:
1. Először is, hogy Jézus Krisztus rendelje el.
2. Másodszor, hogy legyen külső, látható jegy. Ez a keresztségben a tiszta víz. Ahogy a víz megtisztítja testünket a szennytől, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűneinket.
3. Harmadszor, ígéret fűződjék a szent cselekményhez . Ezt Jézus így mondta: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Márk 16:16).
•        A keresztség szimbolizálja Isten irántunk való szeretetét és annak elfogadását.
•        A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl - hálából az értem hozott áldozatáért engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9)


3. Milyen életkorban legyen a keresztelés?

•        A keresztség a Biblia szerint nincs életkorhoz kötve.
•        Ha egy vallásos neveltetést nem, vagy alig kapott felnőtt az élet értelmét keresve nyitottá válik a bibliai üzenet iránt, annak szeretettel ajánljuk a ’Keresztkérdések’ 10 részes heti egyszeri előadásait. Ha lelkileg beérik a döntés, hogy szeretne Krisztus követő életet élni, gyülekezethez csatlakozni és ennek jeleként megkeresztelkedni, akkor ezt hitének megvallásával (konfirmáció) a gyülekezet közösségében megteheti, és ekkor részesül majd a keresztségben.
•        A református keresztyén szülők természetes vágya és szándéka, hogy gyermekeiket is az Úrral való szövetségben és közösségben szeretnék nevelni, ezért hozzák gyermekeiket a gyülekezet közösségébe megkereszteltetni. Hittel vállalják a gyermek lelki nevelését, és kérik ehhez a gyülekezet segítségét.


4. A gyermekek keresztelésének feltételei:


•        Azoknak a gyermekeit keresztel(het)jük meg, ahol legalább az egyik szülő konfirmált és már gyülekezetünk tagja, és részt vesz gyülekezetünk életében. Az egyháztagságról részletesebben személyesen lehet tájékozódni.
•        Keresztszülőnek olyan valakit, valakiket kell választani, akik lelkileg, hitbelileg tud azonosulni a keresztségkor teendő fogadalommal, és így segíti a szülőket a gyermek lelki nevelésében.
•        Ha olyan szülő szeretné gyülekezetünkben gyermekét megkereszteltetni, aki az esztendő jelentős részében máshol lakik, a kereszteléshez szükséges az állandó tartózkodási helye szerint illetékes lelkész írásbeli hozzájárulása is.
•        A keresztelést minden esetben keresztelési felkészítő előzi meg, ahol felidézzük a keresztségről szóló tanítást és átbeszéljük a kereszteléssel kapcsolatos időszerű kérdéseket.
•        A keresztség sákramentum, szentség, ezért semmilyen díja nincs, az esetleges hálaáldozatot a perselyekbe kérjük elhelyezni.
A gyermekek keresztelésekor a szülőknek feltett kérdések:
1. Akarjátok-e, hogy e gyermeket az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék?
Válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban?

Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

Minden keresztelés alkalmával megvalljuk hitünket az apostoli hitvallás szavaival

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


5. Felnőttek keresztelése

•        A 3. pontban leírtak szerint lehet rá készülni, és személyes hitvallásuk és fogadalmuk alapján történik a keresztelésük és konfirmációjuk.
•        Felnőttként keresztelkedőnek nem szükséges keresztszülő, hiszen ő maga tesz fogadalmat.

6. Mi legyen a keresztelés után?

•        A keresztelés egy folyamat kezdete, és nem egy lezárt, befejezett esemény.
•        Ezért a kereszteltető családokat, hogy segíthessünk nekik fogadalmuk teljesítésében, várjuk továbbra is gyülekezeti alkalmainkra!
•        A vasárnapi 10:30-kor kezdődő istentiszteletünk, ahol külön tartunk gyermekistentiszteletet is.
•        Önkormányzati óvodákban, iskolákban pedig rendszeresen tartunk hittanórákat a gyermekeknek.
•        A hittanra járt legalább 8. osztályos gyermekek jelentkezhetnek majd konfirmációi előkészítőre.
•        A közösség megtapasztalására szeretettel ajánljuk gyülekezetünk különböző alkalmait.

 

7. Éljünk örömmel az Isten szövetségében és a népe közösségében felkínált áldásaiban!